ŠKOLNÍ  PROGRAM  EVVO

Doplněk ŠVP

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, NÁMĚSTÍ MIKULÁŠE Z HUSI 45

 

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009                                                                             Mgr. Ladislav Křemen, ředitel školy

Aktualizace: 1. 9. 2017

 

 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45

Adresa školy: náměstí Mikuláše z Husi 45, 390 01 Tábor

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 00582590

IZO: 600 064 522

Jméno ředitele: Mgr. Ladislav Křemen

Telefon: 381 252 057, 381 253 883

Fax: 381 253 883

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www stránky: www.zsmikulasezhusi.cz

Koordinátoři: Mgr. Drahomíra Kožíšková

Koordinátor EVVO:  Mgr. Markéta Abazidová

Zřizovatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČO: 00253014

Telefon: 381486111

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

CÍLE  EVVO

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 

     Škola leží ve velmi klidné historické části Tábora nedaleko centra města. V bezprostřední blízkosti se nachází Holečkovy sady, řada historicky cenných budov, galerií i pomníků. Snadno dosažitelné je nejen Divadlo Oskara Nedbala, husitské muzeum a kino Svět, ale i plavecký bazén a zimní stadion. Škola leží v městské zóně s omezením vjezdu motorových vozidel. Výuka tedy není rušena hlukem a žáci nejsou v bezprostřední blízkosti školy ohrožováni motorovými vozidly. Dopravní omezení však nebrání možnosti dovézt děti autem až ke vchodu. Škola je výborně dostupná nejen městskou hromadnou dopravou, ale i autobusy z okolních obcí a místních částí Tábora.

     Škola se skládá z úplné základní školy (dvě spojené budovy), dvou mateřských škol, školní družiny a školní jídelny. Kapacita ZŠ je 720 žáků, kapacita MŠ je 90 žáků a kapacita školní družiny je 150 dětí. První a druhý stupeň základní školy jsou umístěny každý ve zvláštní části školních budov, které jsou však propojené a vzájemně přístupné. Oddělené jsou i prostory šaten obou stupňů, žáci 1. stupně používají zvláštní vchod do budovy. Škola má v oddělených prostorách školní družinu. K dispozici je školní jídelna v samostatném objektu v těsné blízkosti školních budov. Ve škole je k dispozici bufet. Škola má nové hřiště bezprostředně přiléhající k budově. Na jedné z chodeb mohou žáci o přestávkách lézt po cvičné horolezecké stěně.

Ve škole se pořádají besídky a výstavky výtvarných prací žáků. I pro jiné třídy než sportovní jsou určeny společné tělovýchovné a sportovní akce, např. vánoční brusle, školní olympiáda atd.

 Škola je zapojena do akce „Školní mléko a Ovoce do škol.“

Do školy chodí žáci mimořádně nadaní, žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním. Proto škola úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou. Spolupráce s rodiči problémových žáků má v řadě případů zlepšující se tendenci.

Rodiče mohou školu kdykoli navštívit po dohodě s vyučujícími nebo s jejím vedením. O dění ve škole informují její webové stránky www.zsmikulasezhusi.cz.

K úspěšné práci napomáhá i klidné pracovní prostředí, dobré vztahy na pracovišti a společné pracovní i mimopracovní aktivity kolektivu zaměstnanců. Výuku zajišťují kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci.

Žáci školy se pravidelně a úspěšně zúčastňují předmětových olympiád a soutěží.

K prospěchově slabším žákům přistupují učitelé individuálně a doučují je.

Žáci se připravují na přijímací zkoušky na střední školy v kroužcích. I díky tomu je úspěšnost žáků při přijímacích zkouškách na střední školy vysoká.

V případě dostatečného zájmu rodičů se žáci mohou přihlásit k výuce náboženství.

Škola věnuje trvalou pozornost profesionálnímu rozvoji učitelů. Pedagogičtí pracovníci se aktivně zapojují do akcí DVPP a účastní se odborných seminářů a přednášek.

Škola spolupracuje s orgány místní samosprávy - děti vystupují v různých kulturních programech, např. pro seniory, vítání nových občánků apod. O svých akcích škola informuje veřejnost prostřednictvím regionálního tisku.

Ve výuce se využívají počítače, a to nejen v informatice, ale i v dalších předmětech (výuka češtiny a cizích jazyků). Vyhledávání informací na internetu a jejich zpracování se prolíná i do dalších předmětů. Škola se postupně modernizuje jak vnitřním vybavením, tak i novými učebními pomůckami.

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Zaměření školy

Při výchově a vzdělávání žáků naší školy se zaměřujeme na tyto oblasti:

Výchova a vzdělávání pro život v EU

 

- významné posílení výuky cizích jazyků

- výchova ke spolupráci se státy, s nimiž nás pojí kulturní, ekonomické a politické vazby

- poznávání cizích zemí v rámci výuky zeměpisu a dalších předmětů, ale i zapojování

  do mezinárodních projektů a soutěží

Sportovní výchova

 

- preference sportovní výchovy se zaměřením na atletiku

- rozvíjení morálních vlastností prostřednictvím sportu

- výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu

Práce s výpočetní a komunikační technikou

 

- vedení žáků k využívání komunikačních a informačních technologií

- podpora výuky na počítačích i formou volitelných předmětů

 - využívat výukové programy ve výuce všech předmětů

Vytváření podmínek pro talentované žáky i pro žáky s různým postižením

 

- zavádění efektivních metod výuky jako je kooperativní vyučování a projektové vyučování,

  kterými vedeme žáky k týmové práci a vzájemné pomoci

- věnování zvýšené pozornosti integrovaným žákům i žákům s různým druhem postižení

- příprava talentovaných žáků k účasti na soutěže a olympiády, kde mají možnost  se

  prezentovat a kde přitom dochází k rozvoji jejich nadání

 

Environmentální výchova

 

-  vedení žáků k vytváření si vztahu k přírodě ve smyslu udržitelného rozvoje

-  vedení žáků k pochopení propojenosti a vzájemné souvislosti ekonomických, sociálních a environmentálních hledisek rozvoje, a to na lokální,

   národní   i globální úrovni

-  vnímání udržitelného rozvoje jako celostního a systémového přístupu, který směruje k ekonomicky prosperující   společnosti a respektuje

    sociální a environmentální souvislosti a limity

-  rozvoj kompetencí (znalostí, dovedností a postojů) pro demokratické a svobodné rozhodování ve vlastním i veřejném zájmu v souladu

   s právem a s principy udržitelného rozvoje

Průřezová témata:

( se zaměřením na environmentální výchovu )

 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ   VÝCHOVA

Tematický okruh

3.roč

4. roč.

5. roč.

6 .roč.

7 .roč.

8. roč.

9.roč

Pozn.

Ekosystémy

 

 

VV,Př/PRO,PE,PČ

F,Př/PRO,PE

 

NPŘ

 

Základní podmínky života

 

 

Př,  F, Z , PE

F, PE

F, CH, VV

F,NPŘ,CH,CHP

 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

 

 

 

OV

INF, CH, PČ, Př

CH,PČ,NPŘ,CHP

 

Vztah člověka k prostředí

PRV

VL

F

F

INF, F, CH

INF,PČ,F,CHP,CH,NPŘ

 

 

PRO = projekt

NPŘ = neživá příroda

CHP = chemická praktika

PE = příroda a ekologie

PČ= praktické činnosti

 

OSOBNOSTNÍ   A  SOCIÁLNÍ   VÝCHOVA

Tematický okruh

3.roč

4. roč.

5. roč.

6 roč.

7. roč.

8. roč.

9.roč

Pozn.

Rozvoj schopností poznávání

 

 

 

 

 

 

 

Sebepoznání a sebepojetí

 

 

 

 

 

 

 

Psychohygiena

PRV

 

 

 

 

 

 

 

Řešení   problémů a rozhodovací dovednosti

 

 

 

 

 

CH

NPŘ, CH, CHP

 

Mezilidské vztahy

 

 

 

 

 

 

 

Kooperace a kompetice

 

 

 

 

 

Z

Z

 

Hodnoty, postoje, praktická etika

 

 

 

 

 

CH

CH, CHP

 

Seberegulace, sebeorganizace

 

 

 

 

F

F

F

 

Komunikace

 

 

 

F

F

F

F

 

 

 

MULTIKULTURNÍ   VÝCHOVA

Tematický okruh

3.roč

4. roč.

5. roč.

6. roč.

7. roč.

8. roč.

9.roč

Pozn.

Lidské vztahy

 

VL

 

 

 

 

 

Etnický původ

PRV

 

 

 

 

Z

 

Multikulturalita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROBSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Tematický okruh

3.roč

4. roč.

5. roč.

6. roč.

7. roč.

8. roč.

9.roč

Pozn.

Evropa  a svět nás  zajímá

 

 

VL

 

 

 

NPŘ

 

Objevujeme   Evropu a svět

 

 

 

 

Z

 

 

 

Jsme Evropané

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie  EVVO na úrovni celé školy :

 

Kompetence k řešení problémů

-   učíme žáky nebát se problémů (problémy byly, jsou a budou, problém není hrozba, ale 

     výzva)

-   učíme žáky hledat různá řešení problémů a svoje řešení si obhájit

-   ve vhodných oblastech vzdělání používáme netradiční úlohy

-   motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života

-   na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky postupu řešení problémů

-   vedeme žáky ke schopnosti vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat informace

     ze všech možných zdrojů, ústních, tištěných, mediálních a počítačových, včetně internetu

-   k logickému řešení používáme projektů, podporujeme týmovou spolupráci i samostatnost a

     tvořivost jednotlivce

-   v rámci svých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet

-   ve škole i při mimoškolních akcích sledujeme, jak žáci problémy zvládají

-   jdeme příkladem, jak sami s nadhledem různé problémové situace ve škole řešíme

Kompetence pracovní

 Usilujeme o to připravit žáka, který:

-   zvládá základní pracovní dovednosti a postupy

-   je schopen pracovní výdrže, koncentrace na práci, má vůli k jejímu dokončení

-   dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, ochrany životního  

     prostředí

-   organizuje svoji práci i práci druhých tak, aby byla efektivní

-   odhadne a ohodnotí individuální přínos členů skupiny

-   navrhuje možnosti využití schopností a dovedností ostatních v zájmu dosažení co

     nejlepšího výsledku společné práce

-   reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních

-   na základě získaných znalostí a zkušeností si vytváří představu o možnostech svého

     budoucího pracovního uplatnění

 Kompetence občanské

-   rozvíjíme sebepoznávání

-   seznamujeme žáky s jejich právy, odpovědností a povinnostmi

-   vedeme žáky k tomu, aby respektovali národní, kulturní a historické tradice

-   využíváme spolupráce se školami v zahraničí

Kompetence komunikativní

-   vedeme žáky k tomu, aby se uměli vyjadřovat písemně i ústně

-   vedeme žáky k vyjadřování ve spisovné češtině bez vulgárních výrazů

-   vedeme žáky ke komunikaci mezi žáky, žáky a učiteli, žáky a dalšími osobami

-   učíme žáky diskutovat podle pravidel slušného chování

-   učíme žáky vyjadřovat svůj názor

-   učíme žáky odpovídat na otázky, vede žáky k výměně informací, k řešení problémů a 

    situací

-   vedeme žáky k používání internetu (komunikačních programů)

-   dáváme prostor žákům komunikovat v cizím jazyce

-   vedeme žáky k navazování přátelských vztahů

-   učíme žáky naslouchat názoru druhých (mládeži i starší generaci)

-   učíme žáka mluvit o aktuálních otázkách souvisejících s moderním způsobem života

-   učíme žáky dorozumívat se pomocí moderních technologií

-   učíme žáky sebehodnocení se správnou dávkou sebekritiky a pochvaly

-   vedeme žáky k otevřené diskusi o onemocnění AIDS – viru HIV a o cestách přenosu

Kompetence sociální a personální

-   společně s žáky vytváříme pravidla  skupinové práce

-   vedeme žáky k respektování a dodržování domluvených pravidel

-   společně s žáky upozorňujeme na porušení pravidel a hledáme společně  cestu k nápravě

-   vedeme žáky k práci v různě velké skupině, pomáháme jim v organizaci skupiny,                           

    v rozdělení a následnému plnění úkolů

-   učíme žáky komunikovat vhodným způsobem s ostatními ve skupině, vytváříme 

     příjemnou atmosféru k práci

-   ukazujeme vhodné způsoby nabídnutí pomoci druhým

-   ukazujeme možnosti požádání si o pomoc

-   vedeme žáky k přijímání názorů ostatních, k respektování osobnosti druhých

-   ukazujeme žákům, jak se poučit z výsledků práce ve skupině i mimo ni

-   pomáháme žákovi  vytvořit představu o jeho možnostech a schopnostech

-   dokladujeme žákovi, jak zvládá dílčí úkoly, posilujeme jeho sebepoznání a sebedůvěru

-   vedeme žáky k sebekázni, sebehodnocení a k sebeúctě

Kompetence k  učení

-   seznamujeme žáky s různými informačními zdroji, učíme je v nich se orientovat

-   učíme žáky vyhledávat, třídit, porovnávat, ověřovat a posuzovat informace

-   navozujeme situace, kdy se žáci sami hodnotí, srovnávají se s ostatními při vhodných 

    příležitostech

-   motivujeme žáky  v co největší míře problémovými úlohami, vzbuzujeme v nich touhu

    po vzdělávání

-   učíme žáky používat informace a pomocí nich řešit úkoly

-   vedeme žáky k uplatňování naučeného při dalších činnostech

-   nabízíme žákům různé metody, způsoby, postupy, které vedou k efektivnímu učení

Výchovné a vzdělávací strategie  EVVO na úrovni  vyučovacích předmětů:

Kompetence k  učení :

Učitel

-          předkládá žákům dostatek spolehlivých informačních zdrojů zabývajících se přírodopisnou tématikou , tématikou životního prostředí a udržitelného rozvoje, přičemž k získání informací lze využít nejrůznější odborné materiály vydávané výzkumnými pracovišti, vysokými školami či dalšími významnými institucemi ovlivňujícími životní prostředí v České republice a potažmo i v Evropě

-          pomáhá ve vyhledávání, třídění a sumarizaci informací k problematice udržitelného rozvoje a to z okruhu společenskovědních,

      přírodovědných i technických oborů

-          napomáhá žákům zpracovávat, třídit a hodnotit komplexní  informace získané z encyklopedií, populárně vědecké literatury, z ročenek  

      zabývajících se stavem životního prostředí v  ČR , z internetu  ( např. www.env.cz)

-          podněcuje u žáků aktivní přístup k učivu

-          rozvíjí u žáků intelektuální dovednosti související např. se získáváním údajů z tabelárních přehledů, grafů, tabulek či map

-           pomáhá s vyhledáváním a zpracováním statistických údajů nejrůznějšího charakteru

-          umožňuje realizovat vlastní nápady při tvorbě projektů

-          učí žáky k objektivnímu hodnocení své práce

.

Kompetence k řešení  problémů :

Učitel

-          učí žáky využívat a vyhledávat dostupné  informace k řešení problémů  s ekologickou tématikou

-          dává prostor žákům k obhajobě svých závěrů, učíme je podložené argumentaci

-          učí žáky využívat kooperativních a komunikačních dovedností jako nástroje pro řešení problémů životního prostředí

-          vede žáky k hledání různých variant řešení problémů životního prostředí

-          využívá při výuce komplexnější témata, která umožňují realizaci mezipředmětových vztahů (problematika UR – udržitelného rozvoje 

      je komplexního charakteru založená na interdisciplinaritě)

-          uplatňuje heuristických postupů, které vedou k reaktivaci osvojeného učiva

Kompetence  komunikativní :

Učitel

-          vede žáky k řízené diskusi

-          učí žáky správně formulovat hypotézy, problémy a myšlenky týkající se problémů životního prostředí a  udržitelného rozvoje v oblastech přírodovědných, společenských i ekonomických

-          umožňuje žákům využívat různé typy textů a dokumentů

-          učí žáky vyjadřovat a obhajovat své názory v diskusi nebo je prezentovat před větším počtem lidí

-          učí žáky věcné a logické argumentaci

-          učí žáky vyslechnout a přijmout názor druhých a  v plné míře aplikovat diskusní metody

-          podporuje spolupráci žáků ve skupině

-          požaduje v komunikaci dodržování zásad slušného chování

Kompetence sociální a  personální :

Učitel

-          navozuje dostatek situací, které vyžadují účinnou spolupráci ve skupině

-          navozuje dostatek příležitostí k utváření pozitivního vztahu k práci a k životnímu prostředí

-          učí žáky rozdělit si práci a dodržovat její plnění v rámci týmové spolupráce

-          učí žáky odpovědně přistupovat a vážit si  práce vlastní i druhých

-          vede žáky k respektování společně dohodnutých pravidel, která si sami formulují

-          umožňuje spoluvytvářet příjemnou atmosféru ve třídě

-          učí žáky kriticky a objektivně vyhodnocovat a posuzovat informace související s životním prostředím

Kompetence   občanské :

Učitel

-          učí žáky respektovat a chránit přírodu

-          vede žáky k pochopení základních ekologických souvislostí

-          vede žáky k pochopení problémů týkajících se životního prostředí a udržitelného rozvoje

-           

-          vede k uznání odlišných názorů

-          učí žáky znát a respektovat přírodní a kulturní hodnoty svého okolí a k porozumění jeho jedinečnosti a jeho potřebám

-          vede žáky k pochopení příčin poškozování přírodních a kulturních hodnot svého okolí

-          vede žáky k pochopení  následků poškozování okolí

-          učí žáky uvažovat v souvislostech, vnímat závislost rozvoje společnosti na přírodě a na stavu životního prostředí

-          vysvětluje žákům zákonitosti biosféry, ekonomickou, sociální a ekologickou provázanost světa

-          učí žáky vnímat a chápat problémy životního prostředí z globálního i lokálního, poukazuje na příčiny problémů

-          vysvětluje vývoj vztahu člověka a přírody od minulosti až po současnost a učí žáky v tomto kontextu uvažovat o budoucnosti, ukazuje na možnosti poučení se z minulosti

-          učí žáky odpovědně jednat vůči přírodě a prostředí v každodenním životě

-          nabádá žáky k aktivní  ochraně životního prostředí pro další generace

-          pomáhá žákům zapojit se do veřejných diskusí a rozhodovacích procesů o využívání krajiny

-          vede žáky k úctě k životu ve všech jeho formách a k úctě k hodnotám, které vytváří příroda  sama,a které člověk sám vytvořit nedovede

-          učí žáky vnímat krásu přírody

-          vede žáky k objektivnímu hodnocení postavení člověka k přírodě a jeho chování vůči přírodě

-          vede žáky k zodpovědnosti za zachování životního prostředí a udržitelného rozvoje pro další generace

           Kompetence  pracovní :

            Učitel

-          motivuje žáky k účasti na exkurzích v soutěžích

-          učí pracovat s laboratorní technikou

-          vede žáky k dalšímu sebevzdělávání

-          motivuje žáky při volbě budoucího povolání v oborech s přírodovědným zaměřením

-          učí žáky bezpečně zacházet s pomůckami, přístroji a používaným materiálem

-          vede žáky k dodržování stanovených a vymezených pravidel pracovních činností žáků

-          učí žáky osvojit si praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě

-          motivuje žáky k uplatňování principů udržitelného způsobu života

-          učí žáky správně nakládat s přírodními zdroji a odpady v souladu se strategií udržitelného rozvoje

-          vede žáky k minimalizování negativních vlivů na životní prostředí

            -   informuje žáky o existenci a šíření moderních komunikačních a dopravních technologií

            -   vede žáky k  pohybu a pobytu v terénu, k cestování,

            -   motivuje žáky k uplatnění vědomostí a dovedností získaných ve škole ve vlastním profesním životě

 

EVVO na  úrovni jednotlivých vyučovacích předmětů:

 

Povinné předměty:

 

Anglický jazyk

 

3.ročník:

- živočichové – popis

- volný čas – zájmy dětí venku – sport – pobyt v přírodě

4.ročník:

- zvířata – slovní zásoba

- volný čas, hobby – slovní zásoba

- cestování – slovní zásoba

 5. ročník:

-popis živočicha

6. ročník:

-zeměpisné informace a historická data

- rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu nachází společné znaky

  (Evropa a svět nás zajímá)

7.  ročník:

-životní prostředí

8.ročník:

- Zachraňte velryby – text

- ohrožená zvířata – projekt

9.ročník:

- vesmír

 -svět práce

Jazykové třídy:

 

6. ročník:

- slovní zásoba – domácí mazlíčci L2

                          - návštěva ZOO L8

7.  ročník:

- životní prostředí L8,9

- reálie -  Velká Británie

8.ročník:

 - Aljaška – příroda a tradice

9.ročník:

 - reálie – anglicky mluvící země – Austrálie, USA , New York

 

 

Ruský  jazyk

 

6.ročník:

- zvířata

- ovoce a zelenina

- jídlo

- Chci bydlet na vesnici nebo ve městě

- mláďata

- Jak se prase naučilo mluvit

- Řepka

- Slepička kropenatka

- Lev a myš

- Tři medvědi

7.  ročník:

- Ruská trojka

- symboly – bříza, medvěd

- Na Kavkaze je hora

-  Žila byla babka

- Vrána a liška

- Dobrou chuť

- Špatné ráno

- Vlk a zajíc

- Najdi zvířata

- Tady jsem doma – město vesnice kde bydlím

- Carevna žába

8.ročník

- Zeměpisná vitrína (nástěnka)

- Slůně

- Pro babičku a hrocha Borju

- Švédský stůl

- Počasí

- Oblíbená zvířata

- Šel jeden velbloud

- Jak postavit vajíčko na kraj flašky

9.ročník:

- Na ostrově Haiti

- Kolik obyvatel je v našem městě

- Výchova (výcvik )psa

- Jaký je tvůj pes

- První kvítek

- Koza, les a mrkev

Německý jazyk

 

Volitelný předmět

8. ročník:

- zvířata jako součást přírody

- vztah k okolí

Český jazyk

 

2. ročník:

Sloh

- Můj přítel – popis a charakteristika mého oblíbeného zvířete

Čtení

- Muškát

- Jak švestky chutnaly

- Stromy

3. ročník:

- Tichá krajina – popis – pravopisné cvičení

Sloh

- Vánoce – vánoce pro zvířátka v lese

- Zimní sporty – rybník – led

4.ročník:

- texty v hodinách čtení, doplňování  a  pravopisná cvičení, psaní

- zvířata, rostliny, příroda

- život dětí a lidí, ve městě a na venkově

- Např. Poznáváme naší planetu

            První jarní výlet

            Skončily nám prázdniny

            Jak jsme o prázdninách cestovali po cizině

            Vlčí děti

             Učitel lásky ( Bílý  Tesák )

             Lavina

6.ročník:

- do výuky jazyka zařazovány věty a souvětí s ekologickou tématikou např. Vydry v Čechách - diktát

Literatura

- text – Svět ve zdi – úryvek z knihy O mé rodině a jiné zvířeně  –Gerald Durrel

        -  Kočka,  která chodila sama – Rudy ard Kipling

        - zvířecí bajky – Ezop

Sloh

- sázení stromků – popis pracovního postupu

- výroba krmítka pro ptáky – popis pracovního postupu

7. ročník:

Literatura

- vědeckofantastické příběhy – Bradbury, Wyndham (využití zdrojů energie)

- balady – Kytice   – Mateřídouška – původ názvu

 8.ročník:

Sloh

- Netopýři vidí ušima- výklad

- Potřebujeme nové dálnice, nebo zachovat přírodu – úvaha

- Muž, který sázel stromy – charakteristika literární postavy

- Podzimní, zimní krajina, procházka přírodou – líčení

- Životní prostředí – úvaha

9.ročník:

Sloh

- Člověk a životní prostředí – diskuse

- Opice – popis

- Postup při pozorování hmyzu – popis děje

- Lesní dobrodružství – vypravování

Literatura

- krajina v poezii – V. Nezval, F. Šrámek

 

Matematika

 

2. ročník:

- měření v přírodě

3. ročník:

- kolik stromů bylo vysazeno – slovní úloha

- kolik sklidili ovoce v sadu – slovní úloha

- jak veliké hejno odlétlo – slovní úloha

- obvod zahrady- geometrie

- polička na květiny – geometrie

 

 6. ročník:

 - řešení početních úloh s environmentální tématikou

- ovoce, zelenina, obilí – desetinná čísla

- výsadba okrasných rostlin, vázání kytic – dělitelnost

- plochy okrasných záhonů a počet rostlin na jejich osázení, výpočet množství trav. Semene – obvody a obsahy rovinných obrazců

- souměrnost živočišných a rostlinných těl (květů, zvířat atd.) – osová souměrnost

- počet zvířat v akváriích, v teráriích z pohledu jejich nároků na životní prostor – objem krychle a kvádru

7.ročník:

 - složení nerostů, hornin, zmenšování a zvětšování reálných objektů ( mikrofotografie a fotografie živočichů a rostlin), vztahy mezi organismy –

   poměr – přímá a nepřímá úměrnost

 - složení nerostů a hornin v %, nárůst nebo úbytek rostlin a živočichů v %, procentuální zastoupení rostlin v určitém biotopu – procenta

- vyjádření částí celku zlomkem – viz kap % - racionální čísla

8. ročník :

- vyjádření velikosti nebo hmotnosti živočichů a rostlin v údajích vyjádřených mocninami - mocniny s přirozeným mocnitelem – porovnávání

  objektů

- výpočty počtu rostlin a živočichů v určité lokalitě, sklizeň zem plodin, prodej rostlinných a živočišných produktů – lineární rovnice - řešení 

   slovních úloh

- plochy okrasných záhonů a počet rostlin na jejich osázení, výpočet množství trav.semene atd., výpočet množství dešťové vody v  sudech  k

   zalévání atd. - kruh, kružnice,válec - řešení úloh z praxe

9.ročník :

- výpočty počtu rostlin a živočichů v určité lokalitě, sklizeň zem.plodin,  prodej rostlinných a živočišných produktů, množství pracovníků pro

  splnění určitých pracovních úkolů v oblasti zemědělství, lesnictví atd . - lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli, soustavy lineárních rovnic 

   - řešení slovních úloh

- spotřeba benzínu, výroba el.energie – funkce - užití funkčních vztahů při řešení úloh

Informační a komunikační technologie

 5.ročník:

- grafika

- programy na tvorbu obrázků, uložení vytvořeného obrázku nebo změn, otevření obrázku, základní nástroje a možnosti nastavení (tvary štětce,

   barvy, základní tvary)

 - textové editory

-   internet

8. ročník:

- zvíře, podzimní ovoce – malování – kresba

- obrázky rostlin a živočichů – word - vkládání obrázků

 

9.ročník:

- úprava fotografií krajiny, rostlin a živočichů, použití klonovacího razítka, ořez fotografie, obálky, text do obrázku atd. - úprava fotografií –

  vytváření fotografií, úprava fotografií, fotomontáže

- informace o akcích školy i možnostech každého jedince, jak zlepšovat životní prostředí - školní časopis - tvorba textu, obrázků

- zpracování informací – struktura písemného projevu, postup zpracování textu, informační etika, autorský zákon

 - PowerPoint – tvorba jednoduché prezentace -  EV – vztah člověka a prostředí

 - získávání informací – prameny informací (ústní,  zvukové -přednáška, konference, ..)

 - zdroje informací (knihovny, informační střediska, archivy ...)

 

Prvouka

 

1.ročník:

- orientace v čase

- domácí zvířata a jejich mláďata

- ovoce a zelenina

- vycházky do přírody

2.ročník:

- domácí živočichové – moje zvíře – jak se o ně starám

- čtyři roční období, rostliny, houby, živočichové, ochrana přírody

- ochrana přírody - ekologie

- život v lese – vycházky k jednotlivým tématům

3.ročník:

- obec a místní krajina

- minulost a současnost obce

- světové strany a práce s kompasem

 -životní prostředí v okolní krajině

- orientace v čase

 - regionální památky

- současnost a minulost v našem životě

- sluneční soustava

- vlastnosti látek

- voda a vzduch

 - nerosty, horniny, půda

 - vážení a měření

- rostliny, houby, živočichové

- ochrana přírody a ohrožené druhy

- lidské tělo, péče o zdraví, zdravá výživa

 - osobní bezpečí

- jsme Evropané

- vánoční zvyky a tradice u nás i v jiných zemích

Přírodověda

 

4. ročník:

 - člověk a příroda – ochrana přírody

- význam půdy, lesů, vody

- společenstva živých organismů

- rozmanitost života ve vybraných přírodních společenstvech

- společenstva okolí lidských obydlí

- recyklování odpadků

5.ročník:

- okolní krajina – zalesnění okolo Lužnice – poznávání stromů a rostlin – cvičení v přírodě

 - zajímavosti regionu – botanická zahrada Tábor – exkurze (rostliny, hnízdící ptáci)

                                    - upravené cesty na Pintovce

                                    - můstek u Ctiborova mlýna – cyklostezky, procházkové chodníčky – rekreace

                                    - vodní nádrž Jordán – historie, význam pro člověka, rostliny v jeho okolí, živočichové – mezipředmětové vztahy, ochrana

- látky a jejich vlastnosti

- voda a vzduch

- nerosty a horniny, půda

 - přírodní společenstva

 - rostliny, houby a živočichové

 - životní podmínky

 - rovnováha v přírodě

 - ohleduplné chování a ochrana přírody – ochrana dřevin  - kácení dřevin ( důvody kácení a náhradní výsadba )

- odpady – beseda – třídění, sběrné dvory v Táboře

                              - sběr monočlánků a baterií ve škole

                              - černé skládky- náprava, vyčíslení nákladů a jejich lepší využití – mezipředmětové vztahy

- zdroje znečišťování ovzduší  ( podniky v nejbližším okolí)

- Den bez aut – význam

- energetika

- lesní hospodářství – zákaz odnášení hrabanky, nebezpečí požáru v lese, zákaz dobytku do lesa…

- zvířata ve městě ( spolupráce s policií, chování podle platných  zákonů )

- ekologie – ochrana o ochránci přírody – zákony na ochranu přírody, třídění odpadů, ekologicky šetrné výrobky, právo občana na  zdravé životní   

   Prostředí

- člověk vesmír

- podnebné pásy a život v nich

- botanické a zoologické zahrady

- ochrana životního prostředí

Vlastivěda

 

4.ročník:

 - domov, němž žijeme

-   naše nejbližší okolí

- v souladu s přírodou

- člověk přetváří krajinu

- reálie - ČR – srdce Evropy

- regionální báje a pověsti

 - mýty a současnost

5. ročník

-Sousední státy

 Evropa

 Mapa světa

 Cestování

 Režim dne

 Globální problémy

Kalendář významných dnů

DĚJEPIS

 

6.ročník:

- vývoj člověka – životní prostředí – ústup ledovce- oteplování- změna životních podmínek

- doba kamenná – život v souladu s přírodou

- 1. civilizace – „ úrodný půlměsíc „ – teplo, vláha, úrodná půda

-  způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

- počátky řemesel -doba kovů

- rozvoj řemesel a obchodu

- naše země v období pravěku

7. ročník:

- trojpolní hospodaření – jař, ozim, úhor

- život na vsi se řídil podle ročních období

- objevné plavby – nechali pole ležet ladem

- renesance – souznění s přírodou – stavby plynule zapadají do přírody

8. ročník:

- romantismus – návrat k přírodě

- zemědělství 19. stol. – počátky mechanizace, umělá hnojiva

- vynálezy – parní stroj… průmyslová revoluce

- moderní umělecké směry 19. stol. – impresionismus, expresionismus – umělci ztvárňují krásu přírody( Van Gogh,  Slavíček )

9. ročník:

- ekologie- věda  20.stol. – čisté technologie

Výchova k občanství 

 7. ročník:

- globální problémy lidstva

- významné planetární problémy a způsoby jejich řešení

- odpovědnost člověka za osud planety

- lidské zásahy do přírody, vztah kultury a přírody

- NP – České Švýcarsko

-problémy osidlování a přelidnění

8. ročník:                                                          

- globální problémy lidstva

9. ročník:                                                                                                                                       

- mezinárodní společenství

- EU, NATO, OSN, UNESCO, UNICEF..

.

Fyzika                      

                                                                              

 6.ročník:

- částicové složení látek, složení atomu

  (jádro, obal, proton, neutron a elektron)

- rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

7. ročník:

- hydrostatický tlak

- atmosférický tlak- složení atmosféry

- předpověď počasí

- znečištění atmosféry

8. ročník:

 – základní podmínky života

- obnovitelné zdroje energie – elektrárny

9. ročník:

- zvuk, zdroj zvuku, šíření zvuku, odraz zvuku,  tón, výška tónu,kmitočet tónu,hlasitost zvuku

- světlo, zdroj světla, odraz světelného paprsku

- Vesmír, Sluneční soustava

- energie, šetření energií

- porovnání ekologické zátěže u klasických a jaderných elektráren

- exkurze – jaderná elektrárna Temelín

Chemie       

                                                                                             

8.ročník:

- voda, vzduch  -  čistota a kvalita, pH vody, ČOV

- znečišťování vody a vzduchu 

- ekologické havárie

- oxidy ve vzduchu – oxid uhličitý - skleníkový

                    - oxid siřičitý, oxidy dusíku – kyselé deště

- ozón – ozónová vrstva – freony

 - kyselé deště  - EV – Lidské aktivity a problémy ŽP

- prvky, sloučeniny – látky toxické (jedy), dráždivé, výbušné, vysoce hořlavé

- bojové chemické látky – převoz těchto látek – havárie – Ochrana člověka za mimořádných situacích

- látky běžného života –  a)  kyseliny (domácnost, potravinářství)

                                     -  b) louhy (stavebnictví, výroba papíru)

 9. ročník:

- nerostné suroviny – těžba  ( ŽP – ekologie – ropné havárie, neobnovitelné zdroje energie)

- zdroje energie – tepelné a jaderné elektrárny – zatížení  ŽP   ( exkurze Temelín)

                          - alternativní zdroje energie – obnovitelné zdroje ( vítr , slunce, …..)

- benzín – zplodiny – vliv na ŽP

- plasty – tříděný odpad, recyklace, zákaz spalování

- uhlovodíky a deriváty – některé látky škodlivé

                                       -   zakázané  ( DDT),

                                       - rozpouštědla – fetování

                                       - alkoholy – návykové látky

- otravné látky- chemický poplach- ochranný oděv- Ochrana člověka za mimořádných  situacích

                       - pesticidy, detergenty

- drogy a léčiva - závislost

Přírodopis  

                                                                                              

6.ročník

- živá a neživá příroda

- les, rybník, pole, louky, pastviny – ekosystém

- projevy živých organismů

- bezobratlí a obratlovci

- houby, nižší a vyšší rostliny

- nezmar hnědý, žížala obecná

- půdní edafon, půdní bakterie

- houby našich lesů, výživa hub

- lesní patra

- způsob soužití, potravní vztahy

- lišejníky, výskyt, bioindikátory

- fotosyntéza a dýchání

- výtrusné a semenné rostliny lesa

- ochrana přírody- vliv člověka na ŽP

- typy konzumentů

- etologie

- ekologie

- Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

 - tělesná výchova, zeměpis – turistický kurz – buzola, mapa, naše ekosystémy –  práce s jednoduchými určovacími klíči, …

    několikadenní pobyt v okolí školy

- pracovní činnosti – podmínky pěstování rostlin -  léčivé rostliny

7.ročník

- rostlinná a živočišná buňka, bakterie, viry

- živočichové a rostliny, tkáně, pletiva, orgány, orgánové soustavy, anatomie a morfologie rostlin, kořen, stonek, list, květ semeno, plod

- cizokrajné ekosystémy

- typy konzumentů

- kácení tropických pralesů

- lov a ochrana ohrožených druhů

- přírodovědné vycházky, exkurze

8.ročník

- rostlinná a živočišná buňka, bakterie, viry

- živočichové -tkáně, orgány, orgánové soustavy

- genetika člověka, genetické choroby

- typy tkání, orgány, orgánové soustavy

- pohlavní buňky, pohlavní soustava, ontogeneze

- antibiotika – zásady užívání, očkování, infekční choroby

- zásady zdravého způsobu života, zdravá výživa, hygiena

- civilizační choroby

- zásady předlékařské  1.pomoci,  poranění na kostře, krvácení vlásečnicové, žilní a tepenné, poranění na kůži, resuscitace při zástavě dechu a srdce,

  stabilizovaná poloha, transport zraněného

- telefonní čísla 112,150.155.156,158

- smyslové vnímání

- řídící soustavy člověka

- přírodovědné vycházky, exkurze

- Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

   jsme Evropané ,  mezilidské vztahy,etnický původ,lidské vztahy

- pobyt přírodě  -  cyklistika, mezipředmětové vztahy- biologie, zeměpis, tělesná výchova

 

 

9. ročník

- živá a neživá příroda – mineralogie, petrologie, nerosty a horniny, vlastnosti nerostů a hornin

- paleontologie a evoluce

- čtvrtohory - předchůdci člověka, hominizace

- sluneční soustava, Země, zemské sféry  ( biosféra, atmosféra, hydrosféra ,  litosféra, pedosféra)

- geologie - vnitřní a vnější geologické děje, geologický oběh hornin a koloběh vody

- pedologie – půdy, půdotvorní činitelé

- geologická období

- globální ekologické problémy

- podnebí, počasí

- práce s mikroskopem a laboratorní technikou

- přírodovědné vycházky, exkurze

Zeměpis

 

6.ročník 

- přírodní sféra Země

- atmosféra – znečišťování atmosféry – odsiřování elektráren, skleníkový efekt – globální oteplování, úbytek ozonové vrstvy

- litosféra – člověk jako geomorfologický činitel (kácení lesů, výstavba rybníků, těžba surovin – louky, haldy, výsypky – rekultivace, stavba

  dopravních cest)

- hydrosféra- přehradní nádrže – změny ekosystémů, zásahy do režimu řek – zavlažování (Aralské jezero – ekologická katastrofa), znečišťování 

  řek – ČOV, znečišťování moří – havárie ropných tankerů

- pedosféra – kontaminace půdy a vody, eroze půdy – meze, remízky  (protierozní  opatření )

- biosféra- zákonitosti života v jednotlivých ekosystémech a jejich hlavní problémy:oceán- znečištění ropnými produkty

                                                                                                                                      tropické lesy – kácení, eroze

                                                                                                                                      poušť – rozšiřování (Sahel)

                                                                                                                                      lesy mírného pásu – monokultury (kůrovec)

                                                                                                                                      polární oblasti a hory – globální oteplování (tání  ledovců )

- člověk ovlivňuje přírodní sféru - SWOT analýzu, co dělá člověk dobře a špatně a co je pozitivní a negativní ve vztahu k přírodě

- průmysl a přírodní sféra

- smog

7. ročník:

- Afrika – kácení deštných pralesů

              - pytláci  - gorily, sloni, nosorožci

              - rozšiřování pouští

              - v historii otroctví, rasizmus

              - NP Afriky

- Austrálie – nebezpečí introdukce cizích druhů  ( králíci, krysy…)

- Severní Amerika – v historii necitlivost přistěhovalců vůči přírodě ( bizoni )a  původnímu obyvatelstvu ( Indiáni ) – poučení se z chyb

                              - velká města a vliv člověka na jejich klima

- Asie - NP Asie, turismus v Himalájích a jeho vliv na ekosystém

- Jižní Amerika ,  Asie, Afrika – citlivé využívání přírody na příkladu „ primitivních národů“  ( jihoameričtí Indiáni, Křováci…)

- vztah příroda a společnost – trvale udržitelný život a rozvoj, principy a zásady ochrany přírody a životního prostředí, chráněná území přírody, 

   globální ekologické a environmentální problémy lidstva

- modelové regiony světa – vybrané modelové přírodní, společenské, politické, hospodářské a environmentální problémy, možnosti jejich řešení

- světadíly, oceány, makroregiony světa (Severní a Jižní Amerika, Asie, Evropa) – určující a porovnávací kritéria, jejich přiměřená       

   charakteristika z hlediska přírodních a socioekonomických poměrů s důrazem na vazby a souvislosti

- systém přírodní sféry na planetární úrovni – geografické pásy, geografická šířková pásma, výškové stupně

8. ročník:

- Evropa – přírodní oblasti – živočichové a rostliny v jednotlivých ekosystémech

               - vybrané modelové přírodní, společenské, politické, hospodářské a enviromentální problémy, možnosti jejich řešení s důrazem na    

             vazby a souvislosti

                - přírodní oblasti podnebné oblasti, sídelní oblasti, jazykové oblasti, náboženské oblasti, kulturní oblasti

                - krajinná sféra – přírodní sféra, společenská a hospodářská sféra, složky a prvky přírodní sféry

                 - systém přírodní sféry na planetární úrovni – geografické pásy, geografická šířková pásma, výškové stupně

                - národní parky

                - oblasti poškozené těžbou a průmyslem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

9.ročník:

- Česká republika  - zeměpisná poloha, rozloha, členitost, přírodní poměry a zdroje, obyvatelstvo, základní geografické, demografické a 

                                 hospodářské charakteristiky, sídelní poměry, rozmístění hospodářských aktivit, sektorová a odvětvová struktura

                                  hospodářství, transformační společenské, politické a hospodářské procesy a jejich územní projevy a dopady, hospodářské a

                                  politické postavení České republiky v Evropě a ve světě, zapojení do mezinárodní dělby práce a obchodu

                 - přeshraniční spolupráce se sousedními státy v euroregionech

                 - národní parky, CHKO

                 - organizace ochrany přírody

                             - atmosféra – znečišťování atmosféry – odsiřování elektráren, skleníkový efekt – globální oteplování, úbytek ozonové vrstvy

                             - litosféra – člověk jako geomorfologický činitel ( kácení lesů, výstavba rybníků, těžba surovin – louky, haldy, výsypky –

                                 rekultivace, stavba  dopravních cest )

                              - hydrosféra- přehradní nádrže – změny ekosystémů, zásahy do režimu řek – zavlažování, znečišťování řek – ČOV

                              - pedosféra – kontaminace půdy a vody, eroze půdy – meze, remízky ( protierozní  opatření )

                              - biosféra- zákonitosti života v jednotlivých ekosystémech a jejich hlavní problémy: lesy mírného pásu – monokultury

Hudební výchova

1. – 9. ročník:

- základní podmínky života-výchova k životnímu prostředí-hudba, hluk, rámus

- písničky o rostlinách a živočiších

Výtvarná výchova

 

1. ročník:

- kresba – ovoce, zelenina, domácí zvířata

- kresba a určování listů, stromů

- jarní rostliny – kresba

 

2. ročník:

- malba květin – slunečnice, tulipán, astra, chryzantéma

- kresba houby

- zvíře – Den Země

- stromy v ročním období

- jarní květiny

- kresba v přírodě

- zachycení počasí

- obtisk listů

3.ročník:

- Den bez aut

- motýl, brouk

- ovoce, zelenina

- barvy podzimu

- zimní krajina

- příroda kolem nás - otisky

- máme rádi zvířata- malba podle předlohy, vystřihování

- hrajeme si v přírodě

- asambláž – využití   recyklovatelného odpadu – zimní krajina a sporty

4.ročník:

- barvy podzimu

- květinový záhon

- květy ve váze

- brouci, motýli, ptáci

- lidská postava

- zátiší s ovocem

- zvířata- koláž

- životní prostředí

- vánoční ozdoby

5. ročník:

- „Evropský den bez aut „ – výtvarná soutěž

- motýl – návrh na mozaiku ( ochrana přírody)

- poutač do ZOO – ochrana živočichů

- rostlina – kresba

- kytice – malba

 

 6. ročník:

- „Evropský den bez aut „ – výtvarná soutěž

- zlatá ryba – čistota vody

- akvárium - čistota vody

- motýl – překlápění – ochrana přírody

- přírodní motivy ( rostliny, živočichové, neživá příroda, ekosystémy)

7.ročník:

- zvířata

- krajina, ve které bych chtěl žít

- deštný prales

- naše město

 

8.ročník:

- „Evropský den bez aut „výtvarná soutěž

- hliníková plechovka – návrh na obal – odpad, likvidace

- asambláž - práce s netradičními materiály  ( výrobek z použitých obalů, pet – lahví)- lidské aktivity a problémy životního prostředí

9. ročník:

- model architektury budoucnosti – prostorové   vyjádřen (úspory energií)

- „Evropský den bez aut „–   výtvarná  soutěž

- dekorační řešení slepé strany domu   ( možno s ekologickou tématikou)

- rostlina – studijní kresba – ochrana přírody

- dynamická kresba   ( např. kruh, koloběh vody, zátiší s jablky, kresba hlavy) - vztah člověka k prostředí

- vyjádření procesuálních a kvalitativních proměn - - ekosystémy

- krajinomalba

Výchova ke zdraví 

                                                                               

6.-9.ročník

- tělesná a duševní hygiena – zásady osobní, intimní a duševní hygieny,otužování,význam pohybu pro zdraví, režim dne

- ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy

- celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci-základní lidské potřeby a jejich hierarchie

- podpora zdraví v komunitě – programy podpory zdraví, odpovědnost jedince za zdraví

- působení na kvalitu prostředí a chování jedince

 - výživa a zdraví-zásady správného stravování, poruchy příjmu potravy

- vliv životních podmínek a způsobu stravování na zdraví

 - emise / imise

- skládky

Tělesná výchova

 

1. ročník:

- vycházky do přírody – správné a nesprávné chování v přírodě

- veškerá pohybová aktivita v tělocvičně na hřišti

- cvičení v přírodě

 

2. ročník :                                                                                   

- veškerá pohybová aktivita v tělocvičně na hřišti

- cvičení v přírodě

6.- 9.ročník:

- seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, hygiena tělesného cvičení

- lidské vztahy a jejich budování při veškeré pohybové činnosti v tělocvičně na hřišti, v terénu

- kondiční programy, relaxační a kompenzační cvičení

 - olympismus

6.ročník:

- turistika a pobyt v přírodě- několikadenní pobyt v okolí (buzola, mapa,  ekosystémy les, rybník, pole) ,chůze a orientace v terénu,základy

  orientačního běhu

7.ročník:

-pohybová činnost v nestandartních podmínkách a prostředí

- pohybová činnost na lyžařském, snowboardingovém a běžeckém výcviku

- bezpečnost pohybu v zimní horské krajině

8.ročník:

- pohybová činnost v nestandartních podmínkách a prostředí

- pohybová činnost při cykloturistickém výcviku

- bezpečnost pohybu v terénu a na silnici při silničním provozu, pravidla jízdy na kole ve větších skupinách, pravidla silničního provozu –

   povinnost cyklistické helmy

9.ročník:

- pohybová činnost v nestandartních podmínkách a prostředí

- pohybová činnost  při vodáckém výcviku,bezpečnost pohybu v lodi,pádlování,kormidlování a řízení lodi a raftu

- zákonitosti vodních toků

- povinnost vodácké vesty

Pracovní činnosti 

 

1.ročník: 

- modelování ovoce, zelenina, domácí zvířata- mláďata

                                                                          

2. ročník:

- pěstitelské činnosti

- setí – hrách, oves

- lepení listů

- modelování

- vazba suchých květin

- zvířata – práce s kartonem

- textilní koláž – zvířata, květiny

- práce s přírodním materiálem

4.ročník:

- práce s drobným materiálem – ( papír, karton, textil, modelovací hmota,špejle, drát, folie )  vlastnosti materiálů, funkce a využití pracovních pomůcek

  a nástrojů, jednoduché pracovní postupy, využití tradic a lidových zvyků

- přírodniny

- konstrukční činnosti - práce se stavebnicemi – práce montážní a demontážní

- pěstitelské práce - základní podmínky pro pěstování rostlin, pěstování ze semen v místnosti

5.ročník.

- práce s drobným materiálem - vlastnosti materiálů, funkce a využití pracovních pomůcek

  a nástrojů, jednoduché pracovní postupy, využití tradic a lidových zvyků i řemesel

- papír a karton

- přírodniny

- textil 

- modelovací hmota

- drát

- provázky

- fólie aj.

- konstrukční činnosti - práce se stavebnicemi.

- pěstitelské práce - základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo

  pěstování ze semen v místnosti, na zahradě ( okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj. )

- pěstování pokojových rostlin

- rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie

      

6. ročník:

(Pěstitelské práce, chovatelství)

- půda a její zpracování

- zelenina – osivo, sadba

- práce na pozemku

- údržba školního dvora, práce na pozemku

- rychlení zeleniny

- hydroponie

- suchá vazba – adventní věnec a velikonoční výzdoba

- léčivé rostliny

- práce s pokojovými a suchými rostlinami

- domestikovaní živočichové

- podmínky chovu domácích zvířat

- hygiena kontaktu s domácími i neznámými zvířaty

7. ročník:

(Práce s technickými materiály)                      

- práce se dřevem

- práce s kovy

- práce s plasty

- lidské aktivity a problémy životního prostředí

- odpadové hospodářství

 8. ročník:

 Pracovní činnosti (Příprava pokrmů)                                                  

- kuchyně – základní vybavení, udržování pořádku a čistoty, bezpečnost a hygiena provozu

- potraviny – výběr, nákup, skladování, skupiny potravin, sestavování jídelníčku

- příprava pokrmů – úprava pokrmů za studena, základní způsoby tepelné úpravy, základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů

- úprava stolu a stolování – jednoduché prostírání, obsluha a chování u stolu, slavnostní stolování v rodině, zdobné prvky a květiny na stole

- odpad a recyklace

  

9. ročník:

Pracovní činnosti (Svět práce, práce s technickými materiály)

- trh práce

- práce se dřevem, kovy a plasty

- elektrotechnické práce

- lidské aktivity a problémy životního prostředí

- vztah člověka k prostředí

- zemědělské technologie

Volitelné předměty:

Nabídka

6.ročník

seminář z českého jazyka

svět okolo nás (zeměpisný seminář)

literárně dramatická výchova

výtvarně keramická dílna

příroda a ekologie (přírodovědný seminář)

dějiny všedního dne

hudebně dramatický seminář

výpočetní technika

domácnost

fyzikální praktika

pohybové a sportovní aktivity

7.ročník

seminář z českého jazyka

svět okolo nás (zeměpisný seminář)

výtvarně keramická dílna

literárně dramatická výchova

příroda a ekologie (přírodovědný seminář)

dějiny všedního dne

hudebně dramatický seminář

pohybové a sportovní  aktivity

výpočetní technika

domácnost

fyzikální praktika

pohybové a sportovní aktivity

8.ročník

 

svět okolo nás (zeměpisný seminář)

výtvarně keramická dílna

seminář z českého jazyka

konverzace v německém jazyce

konverzace v anglickém jazyce

hudebně dramatický seminář

příroda a ekologie (přírodovědný seminář)

pohybové a sportovní aktivity

výpočetní technika

domácnost

fyzikální praktika

chemická praktika

dějiny všedního dne

9. ročník:

finanční gramotnost

svět okolo nás (zeměpisný seminář)

matematika na PC

seminář z českého jazyka

konverzace v německém jazyce

konverzace v anglickém jazyce

chemická praktika

příroda a ekologie (přírodovědný seminář)

hudebně dramatický seminář

výtvarně keramická dílna

pohybové a sportovní aktivity

domácnost

fyzikální praktika

dějiny všedního dne

Výtvarně keramická dílna 

volitelný předmět 6. - 9. ročník

- listy –mozaika

- „Evropský den bez aut „– výtvarná soutěž

- motýl - malba na sklo- ochrana přírody

- zvíře – papírová hračka

8.ročník:

-  asambláž

9.ročník:

- drátování

- malba na hedvábí

Domácnost

- vyšívání

- pletení

 -háčkování

- batikování

- drhání

Konverzace  z cizích jazyků

– rozvoj zákl. učiva

Chemická praktika

– chemický průmysl

-ochrana přírody

Svět okolo nás

– biosféra, atmosféra, hydrosféra, litosféra, pedosféra

- vnitřní a vnější geologické děje

- živelné pohromy

- vesmír

 

 

Rozvojové a organizační cíle školy EVVO

 Plán pravidelných akcí a exkurzí

Ročník

Forma

Téma

6.-7.

výstava

 -Masožravé rostliny

 - Botanická  zahrada Tábor

6.

exkurze

Planetárium České Budějovice

6.

Několikadenní

pobyt v přírodě

 -určování rostlin a živočichů

- práce s mapou v terénu

 - turistika

7.

exkurze

-          muzeum tapisérie J. Hradec

7.

LVVZ

-          lyžování

-          snowboarding

-          běh na lyžích

5.- 7.

přednáška

Merlin

8.

přednáška

Biologie člověka

8.

přednáška

Indie( nebo jiná země světa )

8.

exkurze

Pražský hrad

8.

exkurze

Chýnov – F. Bílek

8.

exkurze

Terezín, Mělník

8.– 9.

přednáška

Merlin

9.

exkurze

Paleontologie a geologie

Chlupáčovo muzeum historie Země

9.

vycházka

Mineralogie a petrologie

Geologická expozice pod Klokoty

9.

exkurze

Jaderná energetika

Temelín

DEN ZEMĚ

6.

exkurze

 -  Ekosystémy Táborska

-   Blatské muzeum Soběslav

-   rašeliniště – práce v terénu

-    Borkovická blata

7.

exkurze

-          Cizokrajné ekosystémy

-          ZOO Praha

-          Samostatná práce

-          průvodce

8.

exkurze

-          Čistírna odpadních vod

-          Harachovka

-          Úklid břehu Lužnice

9.

práce v terénu

-          Sazení stromků do lesní školky

-          Lesy okolo Tábora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zájmové vzdělávání žáků:

 

◦  účast žáků v biologické olympiádě i jiných přírodovědných soutěžích

◦  účast dobrovolníků v soutěži Přírodovědný klokan

◦  spolupráce s Botanickou zahradou Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy v Táboře ( soutěže, výstavy )

◦  využití učebnic ekologického přírodopisu a pracovních listů k těmto učebnicím

◦  využití pracovních listů organizace Tereza – Les ve škole, škola v lese

◦  uplatňování nejen odborné stránky, ale i rozvíjení kladného vztahu k předmětu ( a tím i k okolí, přírodě a lidem ) prostřednictvím situačních

          her, soutěží,vycházek do přírody a okolí školy

◦  skupinové vyučování

◦  zavedení volitelných předmětů Příroda a ekologie a Svět okolo nás

◦  sběr žaludů a kaštanů pro lesní zvěř

◦  vysazování stromů do lesní školky

◦  výrobky z papíru a přírodních materiálů, ale i z potenciálních recyklovatelných odpadů ( pet lahve, sklo, kov, CD….)

◦  několikadenní pobyty v přírodě ( cyklistika, turistika, vodáctví a LVVZ)

◦  výtvarné soutěže s přírodovědnou tématikou

◦  průběžné zařazování ekologických témat do výuky ostatních předmětů

◦  pořádání exkurzí a odborných  přednášek

◦  vedení žákovské a biologické knihovny

 

Další vzdělávání pracovníků:

 

  ◦   základní legislativa EVVO:

       1. Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR (dále jen SP EVVO ČR), který byl přijat usnesením vlády

       č. 1048/2000. SP EVVO ČR stanovuje cíle, nástroje a úkoly pro následující cílové Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy.

       2. Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)  Č. j. 16745/2008 - 22          

     ◦  dokončení  specializačního studia  školního koordinátora  environmentální výchovy

     ◦  účast ostatních pedagogických pracovníků na exkurzích a školeních s ekologickou tématikou, především učitelů fyziky, chemie, občanské 

         výchovy

Materiální, prostorové a finanční zajištění EVVO:

 

◦  nástěnka s ekologickou tématikou – vyhledávání odpovědí na zadané otázky

◦  nástěnky a vitríny na chodbách, ve třídách a ve školní  družině s ekologickou tématikou

◦   koutky přírody

◦  obnova a péče o  školní pozemek, péče o školní dvůr

◦  ozelenění školní budovy a jednotlivých tříd, pěstování muškátů v průčelí školy

◦   návrhy dětí pro zřízení učebny v přírodě a následná realizace , využití grantu

◦  využití audiotechniky ( nahrávky hlasů ptáků…), videotechniky a interaktivních tabulí ( Iweta a Smartboard)

◦  při hodinách využití PC a internetu pro zpracování dat, žákovské prezentace, vyhledávání a zpracování údajů

◦  zdokonalování praktických dovedností při práci s mikroskopem a laboratorními pomůckami

       ◦  žákovské konference na dobrovolně vybraná témata a následné zapojení se do konferencí KEV

      ◦  vybudování speciální učebny biologie a neživé přírody

 

Environmentálně vhodný provoz školy a školní jídelny:

 

      ◦   třídění odpadu

      ◦   školní soutěž „ Navrhujeme nádoby na tříděný odpad“

      ◦   účast v projektu Škola udržitelného rozvoje ( pořádá  KEV) – ekologický provoz školy

      ◦   třídíme baterie

      ◦   zpracování odpadu ze školní jídelny

      ◦   kompostování na školním pozemku

     

 

Spolupráce školy s okolím

◦  pokračovat v členství v KEV  (Klub ekologické výchovy ) a účasti na akcích této organizace

◦  spolupráce s Botanickou zahradou Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy v Táboře ( soutěže, výstavy )

◦  spolupráce s Blatským muzeem v Soběslavi

◦  spolupráce s Odborem životního prostředí městského úřadu Tábor

◦  spolupráce s Ohranou fauny a flory Votice

◦  spolupráce s ekocentrem  Tábor

◦  spolupráce se společností ochrany dravců a sov – Merlin ( environmentální programy)

◦  spolupráce se ZOO Praha

◦  účast v projektu Den bez aut

◦  školní mléko

◦  účast v projektu Škola udržitelného rozvoje ( pořádá  KEV)

 

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Viz.ŠVP

 

 

 

 

 

 

 

AUTOEVALUACE ŠKOLY  EVVO

 

Struktura  vlastní sebeevaluace školy vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., § 12 a vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., § 8.

Vlastní hodnocení školy slouží k zpětné vazbě, uvědomění si toho, kde se  v daném okamžiku v oblasti vzdělávání nacházíme, v jaké kvalitě a kam se chceme vydat a jakým směrem. Jde o činnost, která je neustálá, opakovaná a dlouhodobá. Získáváním výsledků z procesu autoevaluace chce škola čerpat do budoucnosti tzn. zlepšovat kvalitu práce školy, stanovovat si odpovídající cíle.

 

Oblasti autoevaluace

-          průběh a výsledky vzdělávání

-          vyučovací a školní klima, spolupráce s rodiči

-          vzdělávací program školy

-          podmínky vzdělávání

-          řízení školy

Cíle, kriteria a nástroje autoevaluace

     Cílem autoevaluace je systematicky zjišťovat stav rozvoje školy v pravidelných periodách. Pomocí zjištěných informací a jejich vyhodnocení získávat podkladové materiály k plánování dalšího rozvoje školy.

     Dílčí cíle jsou  nastíněny v jednotlivých plánech školy na každý školní rok. K nim jsou stanovena kriteria, kterých škola chce dosáhnout či se k nim přibližovat (bezpečné prostředí školy, dobré vztahy mezi žáky, učiteli a další).

    

    Průběh a výsledky vzdělávání

    Cíl – průběh a výsledky vzdělání zaměřovat k vytváření klíčových  kompetencí

    Kritéria – atmosféra při vyučování a ve škole, motivace žáků, využívání pomůcek, učebnic a dalších didaktických potřeb, metody výuky, přiměřenost učiva vzhledem k věku a předpokladům žáků, individuální přístup (žáci se spec. vzd. potřebami), výsledky soutěží

    Nástroje – analýza dokumentů, hospitace, pozorování, pohovory, práce žáků, testy, dotazníky, výroční zpráva, závěry pedagogických rad

    Termín – průběžně (školní rok)

     Vyučovací a školní klima, spolupráce s rodiči

     Cíl – dobré vzájemné vztahy, spolupráce s rodiči, se zřizovatelem, s veřejností, prevence soc. pat. jevů, práce ped. pracovníků, TU, VP, preventistů

     Kritéria – jednání pracovníků školy s žáky, s rodiči, s veřejností, třídní schůzky, spolupráce s příslušnými orgány, koordinace TU a vyučujících, prezentace školy na veřejnosti

     Nástroje – pozorování, hospitace, diskuze, rozhovory, dotazníky

     Termín – průběžně (školní rok)

     Vzdělávací program školy

     Cíl – ŠVP

     Kritéria – soulad ŠVP s RVP, soulad ŠVP s podmínkami školy, individuální vzdělávací plány integrovaných žáků, nabídka volitelných, nepovinných předmětů a zájem žáků

     Nástroje – dotazníky, hospitace, analýza dokumentů

     Termín – průběžně (školní rok)

     Podmínky vzdělávání

     Cíl – personální, materiální, hygienické, ekonomické podmínky

     Kritéria – kvalifikovanost pedagogických pracovníků, osobnost učitelů, vybavení školy, vybavení žáků učebnicemi, hygienické zázemí, estetičnost prostředí, využití finančních prostředků z rozpočtů a grantů

     Nástroje – pohovory, hospitace, dotazníky, inventura, analýza dokumentů

     Termín – průběžně (školní rok)

   

 Řízení školy

     Cíl – plánování, organizace, kontrola, hodnocení

     Kritéria – roční plány, organizační struktura, komunikace ve škole, hospitační činnost, kontrola oblastí školy, vyhodnocování a opatření ke zlepšování

     Nástroje – analýza dokumentů, závěry pedagogických rad, pohovory

     Termín – průběžně (školní rok)

 

 

Časové rozvržení autoevaluace (může být upřesněno dle změn zákona či vyhlášky)

 

-          projednání struktury sebeevaluace školy 1 krát za 2 roky (srpen, září)

-          projednání vlastní sebeevaluace školy v pedagogické radě 1 krát za 2 roky (konec prvního čtvrtletí)

-          dotazníky (ankety) školy 1 krát za 2 roky

-          zjišťování dalších informací k sebeevaluaci – shromáždění za školní roky - průběžně v období 2 školních let

(výsledky soutěží, hospitace, testy, prověrky, prezentace školy na veřejnosti, závěry z jednání školské rady, analýza školní dokumentace)

Poznámky ke změnám a doplněním v ŠVP:

Případné změny a doplňky se zapracovávají v průběhu školního roku do písemné pracovní verze ve sborovně školy. Změna v ŠVP bude po schválení uvedena v platnost vždy k novému školnímu roku.