Mateřská škola, Tábor – Čelkovice, Nábřeží 206

Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Havlůjová

Vedoucí učitelka MŠ: Romana Krejčová

Telefon: 381254490

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání

Obecná charakteristika školy

            Mateřská škola Tábor – Čelkovice, Nábřeží 206 je odloučeným pracovištěm Základní školy a Mateřské školy Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45. Naše mateřská  škola je jednotřídní, nachází se v přízemní budově. Třída s hernou jsou prostorné a světlé, rozčleněné na hrové koutky, vybavené novým funkčním nábytkem. Herna je v odpoledních hodinách využívána k odpočinku dětí. K dalším prostorám patří kuchyně – výdejna stravy, kde jsou kuchařkou připravovány svačiny, vydávány obědy. Strava je dovážena ze školní kuchyně ZŠ a MŠ Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45. Je zajištěna správná skladba jídelníčku a pitný režim.

             Mateřská škola má prostornou zahradu s vzrostlou vegetací, pískovištěm,

zahradním domkem, sprchou, hřištěm s prolézačkami – městečko Bimbi pro rozvoj tělesné zdatnosti a domečkem pro hry dětí.  Malý kopec využíváme k zimním sportům, k pohybovým aktivitám při pobytu venku.

            Třída je heterogenní.

            Bezpečnost budovy je zajištěna domácím telefonem. Zahradu kontroluje p.učitelka pravidelně před                       pobytem dětí na školní zahradě. Všechny vnitřní i venkovní prostory splňují hygienické i bezpečnostní                     předpisy.

             Umístění naší školy, umožňuje mnoho pozorování v přírodě a nabízí realizaci prvků ekologické výchovy. Umožňuje řadu pěších výletů a tak podporu zdraví dětí. Nachází se také nedaleko centra města, proto mohou děti lépe poznávat historii našeho města, významné budovy a shlédnout mnoho výstav.

I přes blízkou okolní přírodu jsme hledali možnosti, jak naplnit naše cíle a záměry v oblasti podpory environmentálního vzdělávání dětí předškolního věku. Proto jsme navázali spolupráci s ekologickými centry Ochrana fauny ČR, Lesy ČR a Cassiopeia, kde jsme zapojeni do projektu „Uchopit a pochopit“. Prostředí zahrady, záhony a další jsou teď v péči dětí a učitelek.

Podmínky vzdělávání

Věcné podmínky:

Při  výchovně  vzdělávacím  procesu  využíváme členěných prostorů – hracích koutků třídy a herny ke skupinovým a individuálním činnostem. V každém hracím koutku mají děti v dosahu nabídku pomůcek, které mohou potřebovat ke vzdělávací činnosti. MŠ je dostatečně vybavena hračkami, pomůckami, materiály, kopírkou, má dobré
hygienické podmínky. V nabídce jsou také pomůcky Montessori pedagogiky.

S nábytkem je možno manipulovat, je nízký, přístupný dětem.

Máme vytvořeno zázemí pro výtvarné, hudební činnosti. Děti si mohou samostatně volit druh                     výtvarného materiálu.

            K individuální práci využíváme také počítač, kde mají děti k dispozici výukové programy.

K výzdobě  interiéru   využíváme  dětské  práce   a  výrobky.

Chodba a šatny jsou také využívány pro výstavky prací a výrobků dětí.

           Informační nástěnky na chodbě a webové stránky školy jsou jedny z informačních zdrojů pro                     rodiče.

Naším záměrem je veškeré pomůcky a didaktický materiál neustále aktualizovat.

 

Životospráva:

Dětem je poskytována plnohodnotná, vyvážená strava, zajištěn pitný režim během celého dne s nabídkou čaje nebo vody. Děti si vybírají z aktuální nabídky potravin a samy se obsluhují. Komunikují s personálem, řídí si velikost porce.

Naším záměrem je děti seznámit s významem pitného režimu, naučit, které potraviny prospívají našemu zdraví a jak je důležitá pravidelnost jejich podávání.

Děti mají dostatek pohybu ve třídě i na zahradě MŠ. Pobyt venku v dopoledních i odpoledních hodinách je realizován denně s přihlédnutím k přírodním podmínkám.                                                                   

            Za mírného deště nebo sněžení používáme pláštěnky a gumové holínky, které si děti přinesly.

Odpolední odpočinek u dětí je minimálně 30 minut, dále je dle individuálních potřeb dítěte krácen. Využíváme postupného opouštění lůžka,  nabízíme klidné činnosti

s ohledem  na  děti  potřebující  odpočinek. Provádíme individuální práci s dětmi

s odloženou školní docházkou a integrovanými žáky, logopedickou prevenci.

Péče o zdraví:

Do mateřské školy přijímáme děti zdravé, bez zjevné známky onemocnění.

            Učitelky nesmí dětem podávat léky. Pouze ve vážných případech po konzultaci s pediatrem.

Vedeme děti k tomu, aby porozuměly, že chování a způsob našeho života ovlivňuje naše zdraví. Podporujeme pohybovou aktivitu dětí během celého dne – pohybové chvilky, ranní cvičení, tanečky, pobyt venku.

             Propagujeme zdravotní význam plaveckého výcviku.

             Při cvičení využíváme „padák“, akupresurní pomůcky…

             Pracujeme s projektem podpory zdraví ABC výživy dětí.

             Provádíme muzikoterapii.

             V rámci podpory prevence dětského zubního kazu se děti seznamují se správnou technikou čištění zubů. Čistí si zuby po obědě. V rámci osvěty informujeme rodiče a pro děti máme integrovaný vzdělávací blok věnující se této tématice.

Psychosociální podmínky:

            Nově příchozí děti se postupně adaptují na nové prostředí na základě individuálního přístupu učitelky ke každému dítěti. Respektujeme individuální potřeby dětí i rodičů. Rodiče mají volný přístup do třídy během dne, mohou být součástí každodenních činností v MŠ.

             Záměrem je, aby děti nebyly negativně hodnoceny, všichni jsou si rovni. Nepodporujeme soutěživost. Děti se podílejí na spoluvytváření pravidel  potřebných pro vzájemné respektování. V ranním kroužku je dán prostor každému dítěti dle jeho vlastní volby na seberealizaci. Vedeme děti k sebeuplatnění, tvořivosti, zkoumání, bádání, poznávání atd.

            Předškolní vzdělávání je uskutečňováno ve všech situacích a činnostech, které se v průběhu dne vyskytnou. Spontánní i řízené aktivity jsou vyvážené, v takovém poměru, který odpovídá individuálním potřebám, možnostem a zájmu dětí. Vycházíme ze znalosti dětí, konkrétní životní a sociální situace. Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážena s nezbytnou mírou omezení, která vyplývá z potřeby dodržovat v MŠ daný režim.

            Při všech činnostech se věnujeme neformálním vztahům dětí ve třídě. Vztahy mezi dospělými i dětmi jsou partnerské. Podporujeme vzájemnou důvěru, ohleduplnost, zdvořilost, pomoc a podporu.

 

 

Organizace:

            Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální potřeby, možnosti a zájmy dětí. Obě učitelky se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které jsou organizovány nad rámec běžného programu. Dětem je poskytován dostatečný prostor  i čas pro spontánní hru.

            Jsou podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování.  Je respektováno jejich pracovní tempo i zájem o činnosti. Vytváříme podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Mají možnost se účastnit společných činností pro které se samy rozhodnou v různě velkých skupinách. Dostatečně dbáme na jejich soukromí.

             V naší mateřské škole  vytváříme  předpoklady  pro  zkvalitnění soužití dětí z odlišného sociálního a kulturního prostředí. Při práci s těmito dětmi nám pomáhá asistentka.
            Pro kvalitní  přípravu  na  vstup   do  ZŠ  zajišťujeme kompenzační a podpůrné programy:

Figurková školička – probíhá 1x týdně. Této výukové metody se účastní všechny děti.

Medvídek Nivea -  probíhá 1x týdně. Program je určen pro děti, které navštěvují MŠ poslední rok před nástupem do ZŠ.
             Pěstujeme kamarádství na  základě vzájemné ohleduplnosti, pomoci, slušnosti,  příkladu pedagoga,  hledáme formy  hodnocení spolu  s dětmi.

    

      Organizace dne v MŠ:

           Provoz MŠ: 6 - 16,15 hodin

6.00 -  8.45   spontánní činnosti – společná hra a činnosti na základě tématických celků

                                 ranní  kruh  -  sdílení,děti vyjadřují své zážitky, pocity navození tématu dne

                                                                  - každému dítěti je dán prostor dle vlastní volby na seberealizaci             

                                             pohybová chvilka

 

 8.45 -  9.00   přesnídávka

 

 9.00 -  9.30   řízené činnosti
                                  - zklidnění, relaxace - chůze po elipse
                                 -  programové   činnosti  dle Tématického bloku
 9.30 - 11.30  pobyt venku


11.30 - 12.15  oběd


12.15  -14.15  odpolední odpočinek

                                  - čtení pohádek, zpívání s kytarou nebo klavírem

                                  - odpočívají všechny děti, po té, dle individuální potřeby opouští lůžka nebo odpočívají                                                    

                                 -  klidové hry, individuální práce s   integrovanými   žáky,   s   dětmi  s odloženou školní                             docházkou, logopedická prevence....

 

Děti, které odchází po obědě, si rodiče vyzvedávají nejdéle do 12.30 hodin.

V pátek mohou děti odcházet po obědě ve 13 hodin – 1x týdně sledujeme pohádková DVD.

14.15 - 16.00   svačina, hry

 Charakteristika školního vzdělávacího program /ŠVP/

 Krédo školy: „Klíč k soužití“

 

                  Motto:

Kdysi dávno, před mnoha a mnoha lety, žili na zemi lidé.

Nebyli obyčejní, jako jsem já nebo ty, jejich pokožka neměla žádnou barvu.

Mrzelo je, že se proto jeden druhému ztrácejí mezi stromy a na louce plné květin,

a tak poprosili Sluníčko, aby jim pomohlo.

Sluníčko mělo lidi rádo a chtělo jim pomoci, ale nechalo na lidech samotných,

aby si vybrali, jaká barva se jim líbí. A tak si lidé vybírali: bílou, hnědou, černou,

žlutou, ale i pihovatou.

                             Nemyslíš, že tak se svět stal veselejší?“

    Naše škola pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který zdůrazňuje individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Klade důraz na podnětné prostředí.

S dětmi pracujeme ve skupině nebo individuálně. Učí se samostatnosti a zodpovědnosti za své rozhodnutí. Veškeré činnosti probíhají v klidu a pohodě, bez stresů, zákazů a příkazů.

Děti si velice brzy osvojí tento způsob práce, jsou vstřícné a spokojené. S učitelkami se stávají kamarády. Pokud chtějí, oslovují učitelky jmény. Než odchází do školy, samy spontánně, vlivem dobrého výchovného vedení pochopí, že cizím dospělým musí vykat.

PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ – vycházíme ze současného ŠVP, který je dlouhodobou koncepcí školy. V letošním školním roce jsme se důkladně zaměřili na dílčí cíle, jednotnost plánování v jednotlivých blocích.

     V ŠVP naší mateřské školy se odráží její filozofie. Její otevřenost, komunikace a spolupráce na všech úrovních vztahů a interakcí při cestě za prožitky a poznáním se promítá i do obsahu vzdělávacího programu.

Obě učitelky spolupracují při týdenním plánování činností, forem a prostředků pomocí myšlenkových map. Mají vždy na zřeteli celkový rozvoj osobnosti dítěte ve všech oblastech RVP. Přitom reagují na podněty, přání dětí a konkrétní situace.
Tento způsob je otevřený, umožňuje pružné a mnohostranné zpracování tématu. Východiskem pro zpracování myšlenkových map jsou interakční oblasti obsahu předškolního vzdělávání: biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální.           

Máme dobré výsledky  ve  vzdělávání  dětí  ze znevýhodněného sociokulturního prostředí a dětí integrovaných /dle  hodnocení PPP, pedagogů ZŠ,SPC Týn nad Vltavou a rodičů/.

     V rámci jednotlivých oblastí jsou stanoveny dílčí cíle, které vedou v průběhu předškolního vzdělávání a následně v celoživotním vzdělávání k získávání klíčových kompetencí každého jedince. Vybraným vzdělávacím cílům je přiřazena odpovídající obsahová náplň, formou projektového plánování. Časový úsek není přesně stanoven a omezen. K naplňování obsahu i k plnění specifických vzdělávacích cílů jsou ve vzdělávacím programu stanoveny konkrétní didakticky zaměřené činnosti tak, aby respektovaly věk, předpoklady a zkušenosti dětí.

Jsou sestaveny tak, aby docházelo k prolínání jednotlivých vzdělávacích oblastí, k integrovanému učení hrou a činnostmi, a tím k rozvíjení celé osobnosti dítěte.

Hlavní principy ŠVP

Individuální přístup k dítěti:

Prosazování individualizovaného způsobu vzdělávání pro všestranný harmonický  rozvoj   osobnosti  dítěte s ohledem na  děti  se speciálními vzdělávacími potřebami, děti s odlišného socio-kulturního prostředí, děti s poruchami řeči.

Pro děti integrované a děti s odloženou školní docházkou máme ve spolupráci s rodinou, PPP nebo SPC Týn nad Vltavou pro děti s vadami řeči vypracovány individuální plány.

O všech dětech si vedeme tzv. Záznamy o dítěti, kde sledujeme vzdělávací pokroky dětí.

Dětem ze znevýhodněného sociálního prostředí se při výchovně vzdělávacím procesu věnuje také asistentka, která vystudovala Speciální pedagogiku na VŠ.

Úzká spolupráce s rodiči

 

Hodnoty, které program ctí:

-          rozvoj celé osobnosti

-          důraz na vlastní aktivitu a kompetenci, toleranci vůči rozmanitosti a komunikativní spolupráci

-          tvůrčí aktivitu a osobnost učitele a dítěte

-          úlohu učitele jako vzoru i průvodce dítěte na jeho individuální cestě zvídavosti a učení

-          úlohu prostředí i navozené situace v aktivním učení

-          sociální dovednosti, schopnost vyjádření pocitů a spolupráce ve skupině jako základ dospělého prosociálního chování a účasti na věcech obecných.

 

Cíle programu pro děti a dospělé

-          upevnění zvídavosti a přirozené chuti poznávat

-          posílení samostatnosti a schopnosti se rozhodovat

-          poskytnutí prostoru k tvoření a rozvíjení představ

-          pečovat o sebe i druhé

-          pomáhat rozvíjet pozitivní vztahy mezi dětmi

-          posílení zdravé sebeúcty

-          zvýšení tolerance a úcty k druhým i k životnímu prostředí

-          chápat svět v souvislosti

      -     zvýšení důvěry a zlepšení dovednosti v týmové spolupráci    

      -    vytvářet povědomí o existenci ostatních kultur a národností

-          přirozené zapojení sociálně a zdravotně znevýhodněných dětí a rodin

Prostředky:

-          promyšlené členění prostoru do hravých zákoutí ve třídě i na hřišti

-          tvořivá i vždy aktualizovaná volba materiálu

-          činnosti pro individuální přístup k dětem

-          aktivní zapojení rodičů a příbuzných jako nejdůležitějších vychovatelů a vytváření co nejlepšího prostoru pro ně při společných akcích

-          aktivní naslouchání a odezva ve vzájemném kontaktu

-          sdílné prožívání radosti a legrace

   

 Naší filozofií je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti,

k získávání vlastní identity, sebedůvěry, samostatnosti. Při všech činnostech respektujeme potřeby dětí, jejich emoce, zájem, spontaniitu, věk, etnikum, aktivitu a zkušenosti. Každé dítě pracuje podle svých individuálních možností a schopností. Zaměřujeme se na prožívání, tvořivé sebevyjádření a opětovné poznávání dítěte.

            Oceňujeme a podporujeme všechny děti bez rozdílu, ať byly úspěšné či ne, respektujeme jejich individuální možnosti, aby mohly splnit záměr v rámci svého osobního maxima. Jednáme přirozeně a citlivě tak, aby se cítily spokojeně a v bezpečí. Vytváříme vzájemnou důvěru. Učíme děti věřit ve vlastní schopnosti, necháváme je zažít pocit z úspěchu, na kterém stavíme při překonávání překážek. Vedeme je tak, aby samy sebe vnímaly jako plnohodnotné a schopné jedince, kteří jsou okolím uznávané a přijímané. Napomáháme jim najít odvahu ukázat, co všechno už samy umí, zvládnou a dokážou.

             Vyhýbáme se soutěžení. S dětmi vytváříme společná pravidla soužití.

Hudbou, divadlem, výstavami poznáváme oblast umění a kultury. Na přístupných jevech i prostřednictvím pohádky dětem odkrýváme vztahy mezi lidmi, učíme je vyjadřovat vlastní názory a city, přemýšlet, hledat příčiny, objevovat základní hodnoty lidského života.

 

Plánovanými dílčími cíli v tématických blocích chceme děti dovést ke kompetencím, které vycházejí z RVP a jsou rozpracovány v ŠVP. Dílčí cíle a úkoly budou plněny během celého pobytu dětí v mateřské škole, řízenou i spontánní činností a všemi možnými formami

a prostředky.

 

Naší snahou je a bude:

-          zajistit pravidelnou oboustrannou komunikaci mezi pedagogy a rodiči při předávání a vyzvedávání dětí, společnými akcemi

-          vytvářet s využitím materiálu a pomůcek měnící se pružné podnětné prostředí, které vede děti k bádání, učení, experimentování

-          prokazovat úctu k dětem, vážit si jejich nápadů reakcí na podněty

-          pomáhat dětem při rozvíjení odpovědnosti, nezávislosti a sebekontroly

-          dát dětem příležitost učit se mnoha různými cestami při spontánní i řízené činnosti, pobytu venku, během celého dne

Školní vzdělávací plán, mimo jiné, slouží učitelkám jako návod a kontrola při utváření integrovaných vzdělávacích bloků. Ty jsou vzájemně propojené vzdělávacím obsahem a podmínkami vzdělávání, které nám zároveň slouží jako ukazatele při evaluaci.  Vycházejí z přirozeného vývoje dítěte a naplňují dílčí cíle stanovené v pěti oblastech RVP s dosažením kompetencí, které budou ke konci předškolního věku odpovídat individuálním možnostem a inteligenci dítěte.

TÉMATA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Vzdělávací obsah a časový plán

Hlavním cílem našeho vzdělávacího programu je duševní a tělesný rozvoj dětí s přihlédnutím na rozvoj sociálních vztahů s kladnými mravními zásadami.

Respektujeme tři základní rámcové cíle, které vytyčuje rámcový program pro předškolní vzdělávání.

  1. během všech činností a aktivit dětí máme na paměti, že dítě se učí prožitkově
  2. během tohoto učení dítě získává hodnoty, které mu usnadní zařazení do společnosti
  3. dítě musí mít vždy dostatek příležitostí projevit se, seberealizovat a uplatňovat své potřeby

Vzdělávání dětí máme rozpracované do 5 vzdělávacích oblastí: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně kulturní a environmentální.

Tyto oblasti jsou nazvány:

  1. 1.    Dítě a jeho tělo
  2. 2.    Dítě a jeho psychika
  3. 3.    Dítě a ten druhý
  4. 4.    Dítě a společnost
  5. 5.    Dítě a svět

Obsah vzdělávání jsme uspořádaly do pěti témat, z nichž vyplynuly integrované bloky.

 

Popis a formy vzdělávání:

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. V didakticky cílené činnosti je plněn konkrétní vzdělávací cíl formou záměrného i spontánního učení. Toto učení je založeno na aktivní účasti dítěte, smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním a kooperačním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Preferovány jsou hrové a tvořivé činnosti.

Dětem se specifickými potřebami (odklady školní docházky, integrace) je věnována zvláštní péče na základě závěrů z vyšetření PPP Tábor a SPC pro děti s vadami řeči Týn nad Vltavou.

S dětmi, které mají vadu řeči pracujeme během individuálních logopedických chvilek.

Mezi záměry vzdělávání patří u nás také nadstandartní aktivity školy (předplavecký výcvik, výlety, návštěvy divadel, výstav, účast na výtvarných soutěžích, sportovních soutěžích, vzdělávací programy Centra ekologické výchovy Ochrany fauny ČR a Cassiopeia, besídky, společné akce s rodiči, ).

Integrovaný blok: KLUCI A HOLKY Z NAŠÍ ŠKOLKY

Tento integrovaný blok vede děti k seznamování se s novým prostředím / dětmi, zaměstnanci, prostředím MŠ /. Rozvíjí sociální dovednosti dětí, seznamuje je s chováním a vztahy mezi nimi / pravidly her, soužití, ohleduplné chování, vzájemné sebepoznávání /. Vedeme děti k tomu, aby si uvědomily, že se společně podílejí na vytváření pohodového prostředí.

 

Integrovaný blok:  CO VIDĚL DRÁČEK Z VÝŠKY

Tento integrovaný blok seznamuje děti s přírodou a její ochranou. Rozvíjí představivost, fantazii, tvořivost a vztah k přírodě. Učí děti vyjadřovat se o souvislostech.

Integrovaný blok:  ZIMNÍ ČAS, NAŠEL SI I NÁS

Tento integrovaný blok umožní dítěti aktivně se podílet na utváření společenské pohody mezi dětmi a lidmi, které ho obklopují. Bude poznávat tradice a zvyky, rozvíjet tvořivost, improvizaci, paměť a komunikativní dovednosti.

 

Integrovaný blok: SLUNÍČKO NÁS LÁKÁ VEN

Záměrem je podporovat fyzickou i psychickou pohodu dítěte, vést je k zdravým životním návykům, postojům . Chceme vést děti k poznávání světa okolo nás. Vést je  k sounáležitosti s druhými, posilovat  prosociální chování k druhým lidem. Osvojovat si některé poznatky a dovednosti v péči o druhého. Uvědomovat si, co nás vše obklopuje, rodí se, roste  a umět o to pečovat.

Integrovaný blok: SVĚT OKOLO NÁS

Chceme vytvářet pozitivní vztah k učení, hledání řešení, vytvářet základy pro práci s informacemi.

 

Integrační a vzdělávací program: MEDVÍDEK NIVEA

Tento program je realizován v rámci mezinárodního sociálního programu. Je určen především dětem, které navštěvují mateřskou školu poslední rok před nástupem  do školy, dětem s odloženou školní docházkou i individuálně integrovaným dětem, u nichž se setkáváme s běžnými problémy v učení a s různými specifickými vzdělávacími potřebami.

Při respektování a didaktickém zohlednění individuálních i specifických vzdělávacích potřeb, v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, nenásilně podporuje vzdělávací a osobnostní předpoklady dětí (klíčové kompetence), které jsou nezbytné pro bezproblémový přechod na vyšší stupeň vzdělávání v základní škole.

Koncepce projektu je v souladu s doporučujícím materiálem Desatero pro rodiče předškolního věku, který nabízí podrobné informace a v přehledu základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy.

Záměrem je, aby medvídek provázel děti posledním rokem zlatého věku dětství a nabízel společné zážitky, tvořivé, hravé a pozvolna i pracovní vzdělávací činnosti. Zaměřuje se na proces adaptace a integrace do sociální skupiny v souladu s prostředím, ve kterém děti vyrůstají a přirozenou formou prožitkového učení podporuje tvorbu základů jejich všeobecné a kulturní gramotnosti.

Vzdělávací program: FIGURKOVÁ ŠKOLIČKA

Figurková školička (FŠ) přichází s nápadem propojení rozvoje jedince pomocí edukativních činností (edukativního programu) i podpory interpersonálních a vrstevnických kontaktů hrou a vzděláváním jak v tradičním pojetí, tak i s pomocí techniky. Můžeme o ní hovořit jako o původní výukové metodě se zaměřením na rozvoj dětského intelektu, schopností a dovedností.

Metodika FŠ je rozpracována pro děti napříč věkem, mentálními dispozicemi i odlišnostmi.

FŠ je předstupeň ke hře šachu. Obsahuje činnosti rozvíjející dovednosti předmatematické, jazykové, komunikativní, rozvíjející poznání a paměť, pohybové, hudební, pracovní a činnosti rozvíjející jemnou motoriku ruky.

            Děti se spontánně pouští do hry, hledají řešení, možnosti, kombinují. Bez stresové zátěže důrazu na úspěch.  A přitom, když si hrají a myslí si, že se neučí, učí se nejvíce.

FŠ je výborným pomocníkem při reedukaci specifických poruch učení.

Pro mladší děti preferujeme v souladu s metodikou činností předškolních dětí využití hlavně pomůcek dřevěných figurek, barevných koleček a látkovou šachovnici pro bezpočet námětových i šachových úloh. Předškoláci využívají cvičebnice a DVD, které používáme tam, kde dítě prokazuje individuálně zdařilé schopnosti a jehož činnost učitelka reguluje.

Při práci s FŠ se snažíme akcentovat přednosti, odlišnosti, specifika i míru zralosti každého dítěte.01

 02

03

04

05

06

07

08

 

P1050606

P1050621

P1050507

P1050578

P1050590

P1050598

P1050629

P1050673

P1050671

P1050673