Od školního roku 2020 – 2021 zavádíme na naší škole elektronické žákovské knížky. Papírové notýsky jsou ponechány v 1. a 2. třídě, ale i zde mají rodiče možnost používat formu elektronickou. Dne 1. 9. žáci obdrží informace, návod a přihlašovací údaje pro rodiče. Žádáme o jejich aktivaci do 15. 9. Veškerá komunikace mezi školou a rodiči včetně omlouvání absencí žáků a žádostí o uvolnění bude probíhat touto formou.

https://aplikace.skolaonline.cz/RegistraceUziv/App/KRU001_PodminkyUzivani.aspx

Informace ke školní docházce ve školním roce 2020 – 2021

  1. Každý žák po příchodu do školní budovy použije desinfekci umístěnou na chodbě nebo ve třídě.
  2. Přecházení do jiných učeben je omezené, ve většině předmětů žáci zůstávají v kmenové třídě.
  3. Pohyb po budově školy je také omezen, žáci se zdržují ve své učebně, na chodbách se neshlukují.
  4. Do školní jídelny žáci vstupují po jednotlivých třídách podle časového harmonogramu. V jídelně sedí na určených místech, nemísí se s jinými třídami, respektují pokyny dozoru.
  5. Žáci budou opakovaně poučováni o dodržování zásad osobní hygieny.
  6. Žáci ani jiné osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do budovy školy.
  7. Vstup do školní budovy a pobyt v ní ostatní osoby omezí na dobu nezbytně nutnou.